11 Jens Zetlitz' gate / St. Olavsgate audio audio

Accessibility
Not available between September 2023 - Autumn 2024

Since 2003, no.11 has stood in the crossroad between Jens Zetlitz’ street and St. Olav’ street and observed the urban development in the area and all the people passing by.

Now a high-rise building is being built just below, in Knud Holm’ street no. 8. While work is being done on the new outdoor area, the rusty man is taking a small rest break on storage, for a year. During the autumn of 2024, the sculpture will be given a new location, some ten meters away from its original location. The elevation and angle of the sculpture will be the same as before, to safeguard the conceptual idea of the art project: 23 identical sculptures placed in different spaces in the city of Stavanger, forming an imaginary community where they stand - in a mutual order, in a broken column.

11_Jens_Zetlitzgate_jenter.jpg#asset:69
11_Jens_Zetlitzgate_motbyen.jpg#asset:71
11_Jens_Zetlitzgate_klinikken.jpg#asset:70


Foto // Photo

May Johannessen

Tilgjengelighet
Ikke tilgjengelig i perioden september 2023 til høsten 2024

Siden 2003 har nr.11 stått i krysset mellom Jens Zetlitz' gate og St. Olavsgate og betraktet byutviklingen i området og alle menneskene som ferdes forbi.

Nå bygges det et høyhus like nedenfor, i Knud Holmsgate 8. Mens det arbeides med det nye uteområdet tar den rustne mannen seg en liten hvilepause på lager, i ett års tid. I løpet av høsten 2024 vil skulpturen få en ny plassering på et lite torg foran høyhuset, rundt ti meter unna sin opprinnelige plassering. Skulpturens kotehøyde og vinkel vil bli det samme som før. Slik ivaretas kunstprosjektets konseptuelle idé:
23 identiske skulpturer plassert på forskjellige steder i Stavanger by, som danner et imaginært fellesskap der de står - i en innbyrdes orden, i en brutt søyle.

11_Jens_Zetlitzgate_jenter.jpg#asset:69
11_Jens_Zetlitzgate_motbyen.jpg#asset:71
11_Jens_Zetlitzgate_klinikken.jpg#asset:70

Foto // Photo

May Johannessen